ฐานข้อมูลนักศึกษา || ออกจากระบบ

   แสดงข้อมูลทั้งหมด    
 

ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
ชั้นปี
ระดับ
คณะ
นางสาว เพ็ญศรี ชัยมุงคุณ การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว วัชรี พลจางวาง การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นาง กันตินันท์ บัวศรียศธิยา การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นาย วรรณะ พรหมจันทร์ การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว ดาวัลย์ มาทะฤทธิ์ การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว สุปราณี โสสุทธิ์ การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว พิสมัย แสนมอม การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว สิริลดา แสนสำโรง การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว สุจารี หัสการบัญชา การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นาย กิตติชัย พชรโชค การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว อรอุมา ไชยตะมาตย์ การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว จุลาภรณ์ สิงห์วันคำ การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นาย พงษ์สิทธิ์ โกศัลวิตร การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นาง พัชรา เหง้าเมืองกลาง การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว อาภาพร ลวดทอง การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว บรรทม อภัยโส การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว ประภัสสร สวัสดี การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว วิไลวรรณ จันทร์เหลือง การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว ส้มโอ พุทธก้อม การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
นาย ธนิก แสงบุราณ การจัดการทั่วไป
2
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 ถัดไป
ระเบียนที่ 1ถึง20จากทั้งหมด12845ระเบียนงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร